Stadgar

In English
 Hem
 Medlemskap
  Styrelsen
  Stadgar
 Tidningen
 Medlemmar
 Turkisk Van
 Turkisk Angora
 Bilder
 Planerade kullar
 Kattungar till salu
 Omplaceringar
 Avelshanar
 Stamtavlor
 Årets Turk
 Träffa katterna
 Kalender
 Vykort
 Forum
 Nyheter
 Mobilt
 Logga in

§1 Namn
Föreningens namn skall vara Föreningen Vangoran.
Klicka på bilden för mer information
IC Alican von Frankenthal
§2 Föreningens syfte Föreningens syfte är att
 • informera om Turkisk Van och Turkisk Angora
 • arbeta för en sund avel av Turkisk Van och Turkisk Angora utan defekter
 • tillvarata Turkisk Van- och Turkisk Angora-ägarnas intressen
§3 Medlemskap Medlemskapet är öppet för envar kattvän. Styrelsen har rätt att utesluta medlem eller vägra medlemskap om saklig grund finns. Styrelsen skall då till vederbörande skriftligen ange orsak till detta genom rekommenderat brev. Styrelsemedlem kan dock endast uteslutas av årsmötet. Överklagande av uteslutning skall behandlas på nästkommande årsmöte. Ärendet måste då ingå i kallelsen. Medlem som frånsagt sig medlemskap eller uteslutits äger ingen rätt till föreningens tillgångar och kan ej heller återfå erlagda avgifter. Varje medlem skall erhålla ett exemplar av föreningens stadgar. Till hedersmedlem kan årsmötet utse person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningen eller dess intressen.
§4 Årsavgift Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet och som löper per kalenderår, betalas vid löpande medlemskap senast den 31 januari. Avgift som ej är betald inom utsatt tid medför automatiskt att medlemskap upphör. Om flera personer tillhörande samma familj vill vara medlemmar kan en person räknas som huvudmedlem och de övriga som familjemedlem. Avgift som betalas efter 31 oktober gäller nästkommande år.
§5 Förvaltning Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, valda av årsmötet för en tid av två år var för sig. Ordförande och två ledamöter väljs vid jämna årtal, sekreterare och kassör väljs vid udda årtal. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Ordförande sekreterare och kassör väljs genom direktval. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva. Två suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år var för sig. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då mer än hälften av ledamöterna så påfordrar. För beslutsmässighet krävs deltagande av minst fyra syrelsemedlemmar/suppleanter. Förutom Styrelsen tecknar ordförande ensam föreningen. Vid ekonomiska transaktioner tecknar ordförande och kassör föreningen var för sig.
§6 Räkenskap Kassören är ansvarig för föreningens ekonomiska medel. Räkenskapsåret sträcker sig från 1 januari till 31 december. En revisor och en revisorssuppleant att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utses av årsmötet.
§7 Motioner Motioner till årsmötet skall skriftligen inkomma till sekreteraren minst fyra veckor innan årsmötet
§8 Möten Kallelse till medlemsmöte som avses att hållas i samband med utställning skall ske skriftligt via brev eller e-post till varje medlem senast 14 dagar före första anmälningsdag till utställningen. Kallelse till övriga möten skall ske skriftligt via brev eller e-post till varje medlem 14 dagar i förväg. Årsmöte skall avhållas före den 30 april. Övriga möten hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 10% av medlemmarna med angivande skäl påfodrar detta. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. Vid årsmötet äger varje medlem som erlagt medlemsavgift under föregående eller innevarande kalenderår en röst. Röstning genom fullmakt medges med 1 fullmakt per närvarande medlem. Årsmötet är beslutmässigt när lägst 10% av medlemmarna eller 10 medlemmar är närvarande.  Även medlemmar som deltar på distans räknas som närvarande. Styrelsen beslutar om metod för distansdeltagande och säkerställer att allt material som presenteras på årsmötet är tillgängligt även för medlemmar som deltar på distans samt bestämmer hur slutna omröstningar ska hanteras. Om årsmötet ej är beslutmässigt förlängs styrelsens mandattid tills nytt årsmöte kan hållas. Justerat årsmötesprotokoll skall tillsändas alla medlemmar.

Följande punkter tas upp på dagordningen:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående årsmötesprotokoll
 4. Val av ordförande att leda mötet
 5. Val av sekreterare att föra protokoll
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelsens behörighet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet
 12. Frågor väckta av styrelsen
 13. Frågor väckta av enskild medlem
 14. Beslut om årsavgift
 15. Val av ordförande för 2 år (vid jämna årtal)
 16. Val av sekreterare för 2 år (vid ojämna årtal)
 17. Val av kassör för 2 år (vid ojämna årtal)
 18. Val av två ledamöter för två år (vid jämna årtal)
 19. Val av två suppleanter för 1 år
 20. Val av övriga funktionärer
 21. Val av revisor
 22. Val av revisorsuppleant
 23. Övriga frågor
 24. Mötets avslutande
§9 Stadgar Beslut om ändring och tillägg i föreningens stadgar skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslag om ändring och tillägg i stadgar skall medfölja kallelse.
§10 Eventuell upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning av föreningen skall anges i kallelsen. Sista mötet skall besluta om disposition av föreningens tillgångar, handlingar och andra tillhörigheter.
 

Copyright © 1997-2019
Föreningen Vangoran
Uppdateras av Rikard Elofsson